HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2022-05-18 (자사 골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때(VAT포함) 전일대비
순금 3.75g 293,000 원 0 원 308,000 원 0 원
18K 3.75g 214,000 원 0 원 256,000 원 0 원
14K 3.75g 165,000 원 0 원 203,000 원 0 원
백금 3.75g 138,000 원 0 원 171,000 원 0 원
3.75g 3,100 원 0 원 3,700 원 0 원


2021-11-16 금시세

페이지 정보

본문

2021-11-16 (자사 골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때(VAT포함) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 298,000원 0원 285,000원 0원
18K 3.75g 248,000원 0원 208,000원 0원
14K 3.75g 198,000원 0원 162,000원 0원
백금 3.75g 182,000원 0원 154,000원 0원
3.75g 3,900원 0원 3,100원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1255 2022-03-19 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-19 19
1254 2022-03-18 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-18 21
1253 2022-03-17 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-17 16
1252 2022-03-16 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-16 15
1251 2022-03-15 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-15 16
1250 2022-03-14 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-14 34
1249 2022-03-12 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-12 16
1248 2022-03-11 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-11 22
1247 2022-03-10 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-10 37
1246 2022-03-09 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-09 22
1245 2022-03-08 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-08 11
1244 2022-03-07 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-07 14
1243 2022-03-05 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-05 20
1242 2022-03-04 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-04 15
1241 2022-03-03 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-03 23
1240 2022-03-02 금시세 금누리쥬얼리 2022-03-02 12
게시물 검색